تبلیغات متنی

تعبیر خواب دیدن کفن در خواب و رویا

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیدن کفن  در خواب و رویا

تعبیر خواب دیدن کفن در خواب و رویا

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است.

 

اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.

 

اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

 

اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.

 

اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.

 

اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

 

اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

 

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.

 

اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.

 

اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند.

 

اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.

 

اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.

 

اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.

 

اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند.

 

اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

 

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .

 

اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.

 

اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.

 

اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.

 

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.

 

اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

 

 

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.

 

اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

پربازدید هفته
پربازدید ماه

عکس های خنده دار

عکسهای دیدنی و جالب