تبلیغات متنی

تعبیر خواب خنده و خندیدن در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خنده و خندیدن در خواب

تعبیر خواب خنده و خندیدن در خواب

اگر خواب دیده اید که در حال خندیدن هستید یا خنده رویی و شادی در خواب دیده اید این تعبیر خواب خندیدن در سایت آکاپرشین را بخوانید.

 

تعبیر خواب خنده از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خنده آرام و آهسته ، فرزندی نجیب است

تعبیر خواب خنده قهقهه ، غم و اندوه و مصیبت است

 

تعبیر خواب خنده از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خنده ، غم و اندوه است

 

تعبیر خواب خنده از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خندیدن آهسته ، رسیدن به آرزوها و مراد است
تعبیر خواب خنده از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب با صدای بلند خندیدن ، غمگین و اندوهگین شدن است

تعبیر خواب تبسم و خنده آرام ، نوید شادی است

 

تعبیر خواب خنده از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خندیدن ، بداخلاقی است

تعبیر خواب دیدن کسی که میخندد ، ناراحتی است

تعبیر خواب شنیدن صدای خنده ، ناخوشایندی است

 

تعبیر خواب خنده از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب شاد بودن و خندیدن ، به دست آوردن موفقیت است

تعبیر خواب به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، ناامیدی در اثر هرج و مرج در زندگی است

تعبیر خواب شنیدن صدای خنده کودکان ، تندرستی و نشاط در زندگی است

تعبیر خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، آسیب رساندن به دوستان به خاطر خودخواهی است

تعبیر خواب شنیدن خنده ای از روی تمسخر ، بیماری یا کارهای ناامید کننده است

پربازدید هفته
پربازدید ماه

عکس های خنده دار

عکسهای دیدنی و جالب